top of page
marta_lofi.jpeg

Marta Lofi // Reus, 1991. 

El meu treball es desenvolupa entre l'artesania i les arts visuals, ja que treballo amb el tèxtil com a material i la serigrafia com a tècnica, combinant-ho en instal·lacions dins de l'àmbit escènic i dissenys aplicats al vestuari i l'escenografia des d'un punt de vista escultòric. 

 

Les idees que exploro dins de la meva pràctica cobren forma depenent de cada projecte, però normalment es centren en la representació d'un concepte que condueix a un relat. Normalment, les temàtiques tenen a veure en coses que observo en la quotidianitat i són un reflex d'idees o pensaments que ens envolten com a persones en el moment concret en el qual estem habitant. 

 

El meva pràctica al llarg dels anys s'ha anat desenvolupant des d'un treball gràfic com és el collage i posteriorment ha anat evolucionant cap a un treball escènic i escultòric portant-me així a desenvolupar part de la meva obre dins de contextos performàtics, entenent l'escenografia i el vestuari com a peces escultòriques i alhora com a plans gràfics. El meu pas per la Universitat de Belles arts i l'Institut del Teatre han contribuït a la consolidació d'aquests dos conceptes. 

 

 

Actualment, treballo amb el laboratori d'experimentació escènica URATI LAB, on la nostra principal premisa de treball és l'artesania tecnològica, plàstica i visual a partir de la creació d'instal·lacions escèniques on cada espectadora pot transitar i generar el seu propi relat. La meva feina dins d'Urati se centra en la part visual i en la realització plàstica de les instal·lacions. 

 

També formo part del taller La Roda, que és un espai d'experimentació gràfica on treballem amb la tècnica de la serigrafia des de la perspectiva tèxtil i des del paper. Tant realitzant encàrrecs com a estudi com a realitzant les nostres peces personals. La Roda és una comunitat de sis artistes que el que ens uneix és el nostre interès per la tècnica de la serigrafia. 

Marta Lofi // Reus, 1991.

My work is developed between crafts and visual arts, as I work with textiles as a material and screen printing as a technique, combining it in installations within the stage and designs applied to costumes and scenography from a sculptural point of view.

 

The ideas I explore within my practice take shape depending on each project, but usually focus on the representation of a concept that leads to a story. Usually, the themes have to do with things that I observe in everyday life and are a reflection of ideas or thoughts that surround us as people at the specific time we are living.

 

My practice over the years has developed from a graphic work such as collage and later has evolved into a stage and sculptural work leading me to develop part of my work in performative contexts, understanding the scenery and the costumes as sculptural pieces and at the same time as graphic plans. My time at the University of Fine Arts and the Institut del Teatre have contributed to the consolidation of these two concepts.

 

I am currently working with the URATI LAB stage experimentation laboratory, where our main premise of work is technological, plastic and visual crafts from the creation of stage installations where each spectator can travel and generate their own story. My work within Urati focuses on the visual part and the plastic realization .

 

I am also part of the La Roda workshop, which is a space for graphic experimentation where we work with the technique of screen printing from a textile and paper perspective. Both commissioning and studying and performing our personal pieces. La Roda is a community of six artists that unites us is our interest in the technique of screen printing.

EXHIBITIONS


 

2021 _Suaves. Mutuo Gallery. Barcelona (SP)

2020 _Placer-es. Mutuo Gallery. Barcelona (SP)

2019 _ La verbena de la Roda. Barcelona (SP)

2019 _ Happy body to you. Centre Cívic Matas i Ramis. Barcelona (SP)

2019 _ La Roda hollidays: Domingueros edition. La Roda Taller. Barcelona (SP)

2017 _ MXJ. Untitled gallery. Barcelona (SP)

2017 _La Roda & friends. Barcelona (SP)

2016 _SIS. Gallery Untitled. Barcelona (SP)

2016 _Nova generació d’escultors de la festa. Artesania Catalunya. Barcelona (SP).

2015 _Aquesta Casa no és una Casa. Barcelona (SP).

2015_ MJFX . Gallery Untitled. Barcelona (SP)

2013 _ Festival Strip Art. Barcelona (SP)

2012 _ La clau la tens tu. Tarragona (SP)

2012 _D7. Pontevedra. (SP)


 

PERFORMANCES & INSTALLATIONS


 

2022 _ New oven for the Gret Oven. The Banket. Konvent. Berga (SP)

2022 _ El sol s'abaixarà hi haurà ordre. Grec Festival. Barcelona (SP)

2021_No Hay Tierra Màs Allà. Urati Laboratori. Festival TNT Terrassa (SP)

2021 _ Tank. Wool Festival. Portugal.

2020 _ Cançó de Nadal. Insectotròpics. Barcelona (SP)

2019 _The Polymer Experience. Overkillfestival. Enschede (NL)

2019 _ The Legend of Burning Man. Insectotropics. Sommerwerft Theater Festival. Frankfut am Main (DE)

2019 _ The red riding hood. Insectotropics. Taipei children's festival. Taipei (TWN)

2018 _The galactic little red riding hood. Insectotropics. Sziget festival. Budapest (HU)

2018 _ No Callarem. Model prison of Barcelona. Barcelona (SP)

2018 _ Meu-Mine-Mio. Alegria theatre. Terrassa. Barcelona (SP)

2017 _ Ouk- Topos. Barcelona Llum. Barcelona (SP)

2017 _ Polymer Experience. Paradigm Festival. Groningen (NL)

2017 _Polymer Experience. S.U.N. Festival. Csobánkapuszta (HU)

2017 _The galactic little red riding hood. Insectotropics. Franckfourt am Main (DE) & Heerlen (NL)

2014 _ L’infern i el Paradís. Fabra i Coats. Barcelona (SP)

2014 _ Malnascuts. Sala Beckett. Barcelona (SP)

2014 _ Esquerdes. Nau Ivanow. Barcelona (SP)

2013 _ Germen Project. University of Fine Arts. Barcelona (SP)

CONTACT 

marta.lofi@gmail.com

 

@marta_lofi

bottom of page