top of page

MIRAR A L'HORITZÓ I ENTENDRE'L COM A SEPARACIÓ ÓD'ALGO

 

Serigrafia i collage tèxtil 

2022

 

S'entén per paisatge un espai que inclou trets naturals, combinats amb alguns ja modificats per l'ésser humà al llarg dels anys, aquesta suma d'elements tenen un reflex visual en l'espai, una composició que es defineix per les seves formes naturals o antròpiques. 

Tota activitat humana té un reflex en l'espai que l'habita i el seu impacte modifica el paisatge, la nostra visió i representació sobre ell també. 

Mira l'horitzó contempla el paisatge i traça la línia que els separa. 

 

---

LOOK AT THE HORIZON AND UNDERSTAND IT AS A SEPARATION OF SOMETHING

Screen printing and textile collage

2022

 

Landscape is understood as a space that includes natural features, combined with some already modified by humans over the years, this sum of elements have a visual reflection in space, a composition that is defined by its shapes natural or anthropogenic.

 

Every human activity has a reflection in the space that inhabits it and its impact modifies the landscape, our vision and representation on it as well. Look at the horizon, look at the landscape and draw the line between them.

bottom of page