top of page

LA PROVIDENCE 

Re(des)aparèixer en el paisatge és una proposta que parteix de l’observació del paisatge.

Una investigació al voltant del territori per elaborar un arxiu de material videogràfic, plàstic i sonor des d’una perspectiva paisatgística.

Un vehicle perquè el paisatge resorgeix i prengui el protagonisme, un viatge de cada lloc, un cant a la natura, un arxiu al voltant dels sentits, que ens obre una mirada cap al paisatge que sempre hem tingut davant.

 

Aquest projecte es centra en com representar un paisatge concret des de les eines videogràfiques i sonores. El treball que es planteja és el de transcórrer en un territori concret un paisatge, amb un punt de partida i un punt final, d'una caminada de tres dies, que es tradueix en un material plàstic i sonor. Una escolta del paisatge a través de transitar-lo i observar-lo per acabar elaborant un arxiu a la disposició del públic. 

---

LA PROVIDENCE 

Re(dis)appearing in the landscape is a proposal that starts from the observation of the landscape. An investigation around the territory to create an archive of video, plastic and sound material from a landscape perspective.

 

A vehicle for the landscape to re-emerge and take center stage, a journey from each place, a song to nature, an archive around the senses, which opens a view towards the landscape that we have always had in front of us.

This project focuses on how to represent a specific landscape using video and sound tools. The proposed work is to traverse a landscape in a specific territory, with a starting point and an end point, of a three-day walk, which is translated into a plastic and sound material. A listening to the landscape through transiting it and observing it to end up creating an archive available to the public.

bottom of page